Untitled Document
Search astroshastra
Home | Direct Pay | Payment Options| Customer Care| Recommend this page | Track your Order| Site Map | Login Here
Yantras Rudraksh Beads Divine Idols Lucky Charms Feng shui Remedies Heera Sankh Parad Store Vastushastra Book Store Gems Store Puja Request Peace Oil Shaligram Shilas Crystal Store
24. 04. 2018
Home      Articles      

NAVAGRAHA CHALISA

Doha

Shri Ganapati Gurupada kamala, Prema sahita shiranaya I
Navagraha chalIsa kahata,Sharada hohu sahaya II
Jaya jaya Ravi Shashi Soma Budha,jaya guru bhragu shani raja I
Jayati rahu aru ketu graha, karahu anugraha aaja II

Shree Surya (Sun) Stuti
Prathamahi ravi kaha.N navau matha, karahu kRipA jana jaani anatha I
Hey Aditya divakara bhanU, mai matimanda maha agyanU I
Aba nija jana kahan harahu kalesha,Dinkara dvadasha rupa dinesha I
Namami bhaskara surya prabhakara,arka mitra agha mogha shmakara I

Shree Chandra (Moon) Stuti
shashi mayaNka rajanipati swami, Chandra kalanidhi namo namami I
Rakapati Himanshu Rakesha, pranavata jana tana harahu kalesha I
Soma Indu vidhu shanti sudhakara,shita rashmi aushadhi nishakara I
Tumahi shobhita wsundar bhala mahesha,sharana sharana jana harahu kalesha I

Shree Mangala (Mars) Stuti
Jaya jaya Mangala sukha daata,lauhita bhaumadika vikhyata I
Angaraka kuja ruja Rinahari, daya karahu yahi vinaya hamarI I
Hey mahisuta Chitisuta sukharasi,lohitanga jaya jana aghanasii I
Agama amangala aba hara lIjai,sakala manoratha poorana kije I

Shree Budha (Mercury) Stuti
Jaya shashi nandana budha maharaja,karahu sakala jana kahaN shubha kaja I
Dijai buddhi sumati sujana, kathina kasta hari hari kalyana I
Hey tarasuta rohiNI naMdana, chandra suvana duhkha dwand nikandana I
Pujahu asa dass kaha swami,pranata pala prabhu namo namami I

Shree Brashpati (Jupiter) Stuti
Jayati jayati jaya shri guru deva,karahu sada tumhari prabhu seva I
Devacharya deva guru gyani,Indra purohita vidya dani I
Vachaspati bagisa udara,jeeva brashaspati naama tumhara I
VidyA sindhu angia naama,karahu sakala vidhi puran kama I

Shree Shukra (Venus) Stuti
Shukradeva tava pada tala jala jatta,dassa nirantara dhyana lagata I
Hey ushena bhargava bhRagunandana, daitya purohita dushTa nikandana I
BhRagukul bhUsana dusana haari,harahu nesta graha karahu sukharIi I
Tuhi dwijvar joshi sirtaja, nar shareer ke tumhi raja I

Shree Shani (Saturn) Stuti
Jaya shree Shani deva ravinandana,jaya kriShno sauri jagavandana I
Pingala manda raudra yama nama,vaphra adi konastha lalama I
Vakra dristi pipala tana saja, shana maha karata ranka shana raja I
Lalta svarna pada karata nihala,karahu vijaya Chaya ke lala I

Shree Rahu Stuti
Jaya jaya rahu gagana pravisaiya, tumahi chandra aditya grasaiya I
Ravi shashi ari svarbhanu dhara,shikhi adi bahu naama tumhara I
Saihinkeya nishachara raja,ardhakaya jag rakhahu laja I
Yadi graha samaya paya kahin avahu,sada shanti rahi sukha upajavahu I

Shree Ketu Stuti
Jaya jaya ketu kathina dukhahari,karahu srijana hetu mangalakari I
Dhvajayuta ruNda rupa vikarala, ghora raudratana adhamana kala I
Shikhi tarika graha balavana, mahapratapa na teja thikana I
Vahana mina maha shubhakari,deejai shanti daya ura dhari I

Navagraha Shanti Phal
Teerathraj prayag supasa, bassai Rama ke sundar dassa I
Kakra gramhin puray-tiwari, duvashram jana kashta utarana setu I
nava-graha shanti likhyo sukha hetu, jana tana kashTa utarana setu I
Jo nita paTha karai chita lavai, saba sukha bhogi parama padapavai I

Doha

Dhanya navagraha deva prabhu, mahima agama apara I
Chita nava mangala moda graha, jagata janana sukha dvara I
Yeh Chalisa navograha vicharit sndardasa I
Padat premayut badat sukha, sarvanda hulasa II

Articles Related Remedies

Vedic Remedies For Mars In Horoscope

Shani Sade Saati Explained With Remedies

Vedic Remedies For Planet Moon

Manglik Dosha Or Kuja Dosha In Horoscope With Remedies

Lal Kitab Remedies For Planet Moon

Kemdrum Yoga In Horoscope

The Gaja-Kesari Yoga-1

Gand Mool In Horoscope

Kaal Sarp Dosha In Horoscope

Results Of Kaalsarp Yogas
Related Articles
 • Cspell
 • Blessing
 • Differences Between Sign & Houses
 • Division Of Zodiac By Months
 • Agani Puran
 • Planet Uranus In The Horoscope
 • Planet Neptune In The Chart
 • Give Dream


 • More Products

  Ramraksha Yantra (8" X 7")
  INR:4054 
  USD:
  66.46

  Kaalsarp Yantra Bhojpatra (Big)
  INR:1999 
  USD:
  32.77

  Silver Shree Yantra
  INR:7100 
  USD:
  116.39

  Sri Mahalakshmi Samput Yantra
  INR:3054 
  USD:
  50.07

  Chandra Yantra (8" X 7")
  INR:4054 
  USD:
  66.46

  Lakshmi Narayana Pendant (Nepal Beads) In Red Thre
  INR:11850 
  USD:
  194.26

  Power Pendant-9 (Nepal Beads) In Silver Chain
  INR:14100 
  USD:
  231.15

  Surya Power Pendant (Indonesian Beads) In Silver C
  INR:4345 
  USD:
  71.23

  Mangal Pendant (Indonesian Beads) In Silver Chain
  INR:1875 
  USD:
  30.74

  Kidney Stone Pendant (6 Caret App.)
  INR:560 
  USD:
  9.18

  Amethyst In Siver Pendant (8 Caret)
  INR:2000 
  USD:
  32.79

  Aventurine Gemstones Silver Pendant
  INR:7200 
  USD:
  118.03

  Citrine In Silver Pendant (6 Caret)
  INR:1000 
  USD:
  16.39

  Pearl Pendant (5 Ct. South Sea Pearl Approx)
  INR:3500 
  USD:
  57.38
  Adam's Pagination

  Total Astrology Books in Astroshastra Book Store: 732


  INR:150 USD:2.46
  Divisional Of Charts [English]


  INR:300 USD:4.92
  Relationship: Marriage,Love & Sex [English]


  INR:100 USD:1.64
  Anisth Garah [Hindi]


  INR:100 USD:1.64
  All About Dreams [English]


  INR:100 USD:1.64
  Swapna Vigyan [Hindi]  Page 1 of 147        1    2    Next

  Silver Vastu Purush Yantra

  Crystal God Buddha(50 - 70 Gm)

  Exotic Lakshmi Narayan Shaligram

  Khet Kautukam And Chamatkar Chintamani (A Comparat

  Swastik Pyramid

  SHRI DURGA HOMAM

  MANGAL HOMAM

  Budh/Mercury Japa/Japam

  NAVGRAH ABHISHEKAM

  Budh Abhishek

  HANUMAN ABHISHEK

  Ketu Puja

  MRITUNJAY PUJA

  Durga Saptashati Path

  RUDRA PUJA

  AIKANATHYA SUKTHAM JAPAM

  Budh Puja

  PURUSHA SUKTHA PUJA

  Lakshmi(2)

  Happiness Oil

  Green Tourmaline 3 Ct.

  Blue Sapphire

  The Practical Fengshui

  Heera Shankh 064

  Maha Mritunjay Yantra Fourteen Mukhi Rudraksh

  Parad Bracelet With One Parad Beads(25 Gm. Approx)

  Mahalakshmi Mahayantra (5" X 4")

  Narmadeshwar Shivling (3.5 - 4 Inches)

  Surya Brihaspati Shanti Upay

  Parad Durga(3Kg)

  Lakshmi Narayan Shaligram
  Delicious Button Instagram
  About us | Advertise | Partners | Feedback | Contact Us | Copyright | Privacy Policy | Disclaimer | Be Our Distributers| Site Map |
  Copyright © 2001-2018 ASTROSHASTRA, a brand by ROUGEOYANT GLOBAL .