Nakshtras Mantras, Benefits of Nakshtras Mantras - How to receite Nakshtras Mantrass ?

Home / Mantras

Nakshatras Mantras

For Ashwini

Om Ashwina tejsa chakshu pranenan saraswati viryyam I vachandro balnendraye dhdhuriindryam om ashwani kumarabhyam namah|

For Bharani

Om yamayatvangirsvate pitrmate swaha, swahadharamaya pitre swaha yamay namah |


For Krittika

Agnirmudhardivya kakutpati prithviya ayama I Apagum reta gum sijanvati om agnaye namah |

For Rohini

Brahmajgyanam pratham purastadwisimtah suruchovvenaava sabudhanya upma asya vishthaha satschchayonimsataschcatvivaha brahamane namah |

For Mrigshira

Imamdeva aspatan gum subdhavam mahate ksahtraye mahate jyesthayay mahate janrajyayendryasayeindriyaye Imam musaye putrammushayee putarmasayee vishe ishvomi rajasomoasmakam brahmananagum raja chandramase namah |

For Ardra

Namaste Rudramanyvaootoo ta ishve namah 1 Bahu bhayamuttatte namah om rudraye namah shivaye namah|

For Punarvasu

Om aditidhyorditirantrikshmaditir mata sapita saputra vishvedeva Aditih pachchjsnaaaditirjat maditirjanitvam om adityee namah|

For Pushya

Om Brahaspate atiye daryoo arhaddhyum dwimatikratu majjaneshu |
yaddidayach vasrat parjattadasmasu dravinumdehichitram II om brhaspatye namah ||


For Ashlesha

Om Namasatu sarpebhayoo ye ke cha prithvi manu ye antarikshedivitebhayee sapebhayoo namah |
om takshkeshwarayee namah ||


For Magha

Om pitrbhayee swadhayeebhay swadha namah pitamahebhay swadhayeebhayee swadhaanamah parpitamahebhayee swadhayibhayee swadhanaam akshanpitro mimdant pitroatitrpant pitra pitra shunddhawam om pitrbhyonamah|

For Purvaphalguni

Om bhag parnetrbhagsatya radho bhage mandhi yamu dawa ddanna |
Bhag parnojan yagobhirasveparbhirnarbant shyam om bhagayee namah | |


For Uttarphalguni

Om devyaa vadvaryu agat gum rathen suryatwachall madhva yaggum samjathe tam partantha yam venshichatram devanam |
om aryamane namah| |


For Hasta

Om bibrangvarhatpipatu saumayam madhvayurdadhdhyagpattavavhihutam |
Vatjuto yo abhiraksh titmana praja puposh purudha virajati om savitra namah |
om aryamane namah||


For Chitra

Om twasta turyo adbhoot indraagni pushtivardhnam |
Dwipada chandaindriyamuksha gotravayodha om vishwkamarne namah||
om aryamane namah| |


For Swati

Om vayuoo ye sahastrine rathaa saste chiraghee niyutvam som pitye om vavyee namah |
om aryamane namah| |


For Vishakha

Om Indraagni aagat gum sutam gibhirnamovarenayam I Asya patam dhiye shita om Indraagnibhyam namah |
om aryamane namah| |


For Anuradha

Om namo niitrasaye varunasye chaksase mahodevye tadar samryat durdarshe devjatya ketva divas putraye suryaanyash gum sat om mitrayee Namah |
om aryamane namah| |


For Jyeshtha

Om tratarmindrmavitarmindarguhva havesuhav gum shurmindram |
Hriyamishkram puruhutmindar gum swastino madhvadhatvindra om shukrayee namah |
om aryamane namah| |


For Moola

Om Matve putram prathivi putram prithvi purishyamagnigum swayeyonavabharusha Tam vishvedev rritubhi samvdana prajapatirvishvakarma vimuchtu om nirritye namah |
om aryamane namah| |


For Purvashadha

Om Apaghmap kilvishmap tyamporpa apamargtavmasmadap dushvpanyagunsuvya om adhbhyonamah |
om aryamane namah| |


For Uttarashadha

Brahmajgaanam pratham purastadwisimata suruchovvenaavya sabughanaya upma asya vishta satschchayonimsataschcatviaya brahamane namah |
om aryamane namah| |


For Shravan

Om vishnorratmasi vishnoo ranpatresatho vishnoo sayurasi vishnoordharvooasi vaishnavmasi vishnvetva |
om mahavishnave namah || |


For Dhanishtha

Om tavso pavitrmasishatdhanratsavo pavitrmasi sahastardharam |
devsatva savita punatu vavsoo pavitren shatdharensuptva kaamdhuksh i om vasubhayoo namah | |


For Shatabhisha

Om vavrunsayootmbhanmasivavrunsaysakambh sarjanistaho vavrunasaya ritsadanasayi vavrunsayrit sadanmasi vavrunasya ritsadanmasi n om vam varunaya apapanpatye namah| |

For Purvabhadrapaad

Om Utnoahirbudhnayee shrnotvaj ekpathprithvi samudra vishvedeva artavardho huvanastatuta mantra kavishassta ayantu |
Om ajeekapde namah | |


For Uttarabhadrapaad

Om shivonaamaasi savdhitisatepita namaste astu mamaahi gunasi nivartyamyayusheannadhiypprajjanayee |
raysaposhayee supprajasatvayasuviyryaya ||
om Ahirbudhnayee namah | |


For Revati

Om pushne tavvarte vayam narishyem kadachan stotarasat ihasmasi |
om pushne namah | |beej mantra division of mantras nature of mantras shanti karan mantras

mantra therapy genders of mantras mantras for nakshtras mantras for planets

shagun mantras type of mantras gayatri mantras meaning and significance zodiac mantras
 

Know About Your Sunsigns