Zodiac Mantras, Benefits of Zodiac Mantras - How to receite Zodiac Mantrass ?

Home / Mantras

Zodiac Mantras / Janam Rashi Mantras

For Aries | Mesh Rashi

Om Dhim Shrim Laxmi narayana Namah|

Om Vishnave Namah|

For Taurus

Om Gopalay uttardvajaya namah |

Om Vasudevaye Namah |


For Gemini

Om Klim Krishnai namah |

Om Keshavaye Namah|


For Cancer

Om Hrim Hringarbhaya Avyaktrupine Namah|

Om Radhakrishnaye Namah|


For leo

Om Klim Brahamane Jagadadharaya namah|

Om Hariharaya Balmukushdaya Namah|


For Virgo

Om Pirn Pitambaraya namah|

Om Hrim Pitambaraye Parmatmane Namah|


For Libra

Om Tatavniranjanaya tarak ramaya namah

Om Narayanaya Namah|


For Scorpio

Om Narayana Suryasinghaya namah

Om Narayanaya Namah|


For Sagitarius

Om Shrim Devkrishanaya Udarjaya namah

Om Hrim Shrim Krim Dharmi Dharaye Namah|


For Capricorn

Om Shrim Vatsalaya namah

Om Shrilvatsalaya Namah|


For Aquarius

Om Shri Upendraya acchutaya namah|

Om Shrim Upendraye Achyutaya Namah|


For Pisces

Om Klim uddhritaya uddharine namah|

Om Urim Rathanga Chakrah Namah|


beej mantra division of mantras nature of mantras shanti karan mantras

mantra therapy genders of mantras mantras for nakshtras mantras for planets

shagun mantras type of mantras gayatri mantras meaning and significance zodiac mantras

 

 

Know About Your Sunsigns